Adatkezelési  Tájékoztató

 1. Adatkezelő:

Csősz Andrea, (cím: Írország, Castledermot, Kildare megye, Athy Road, Carlowgate 1. szám)

E-mail cím: csandimentor@gmail.com

 1. Az adatkezelés alapelvei:

A személyes adatok kezelésének alapelvei:
a) jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni az adatkezelést („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 1. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 2. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 3. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 4. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 5. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); valamint
 6. g) szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való megfelelést igazolni lehessen („elszámoltathatóság”).

III.  A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, célja és jogalapja

A kezelt adatok köre:

 • a weboldalon küldött üzenetek esetében a küldő e-mail címe, e-mail-ben önként megadott adatai
 • mentorálási szolgáltatás esetében az ügyfél által átadott valamennyi adat
 1. önkéntesen átadott személyes adatok

Az adatkezelés célja: tartalomszolgáltatás, kapcsolattartás, mentorálási szolgáltatás
Az adatkezelés időtartama: Csősz Andrea mentori praxisa végéig, de legalább 7 évig.

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérheti:

 1. a személyes adataihoz való hozzáférést,
 2. a személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását,
 4. adatainak hordozását.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül köteles a kért adatokat az Érintett részére bocsájtani. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díj felszámítása nélkül biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén az ír Nemzeti Adatvédelmi Felügyelethez fordulhat, ha a Felügyelet döntését nem fogadja el, akkor bírósághoz fordulhat.